Tỉ lệ, xác suất Boss HKMP rơi vật phẩm

 Tỉ lệ / xác suất BOSS TIỂU HOÀNG KIM và BOSS ĐẠI HOÀNG KIM MÔN PHÁI rơi vật phẩm.

 

Loại BossVật phẩm rơi

Boss Tiểu HKMP
(Boss ngẫu nhiên
theo giờ
của hệ thống)

Lệnh bài khiêu chiến (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 70%)

Boss Đại HKMP
(Boss ngẫu nhiên
theo giờ
của hệ thống)

– Đồ HKMP loại 1 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 2 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 3 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 60%)

– Đồ HKMP loại 4 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 0%)

– Lệnh bài khiêu chiến (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

Boss Đại HKMP
(Boss xuất hiện trong
vượt ải)

– Đồ HKMP loại 1 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 2 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 3 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 60%)

– Đồ HKMP loại 4 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

– Lệnh bài khiêu chiến (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

Boss Đại HKMP
(Triệu hồi Boss
ngẫu nhiên từ
Lệnh Bài
Khiêu Chiến
Hoàng Kim)

*Tại các map thường

– Đồ HKMP loại 1 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

– Đồ HKMP loại 2 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 3 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 4 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 50%)

– Lệnh bài khiêu chiến (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

*Tại map Mạc Bắc Thảo Nguyên

– Đồ HKMP loại 1 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

– Đồ HKMP loại 2 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 3 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 20%)

– Đồ HKMP loại 4 (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 70%)

– Lệnh bài khiêu chiến (Tỷ lệ rơi vật phẩm: 10%)

*Các loại Hoàng Kim Môn Phái:

+ HKMP loại 1: 01 món Hoàng Kim Môn Phái nhận tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ cho mỗi loại võ công (Nhận 01 lần. Thuộc tính trang bị là ngẫu nhiên).

+ HKMP loại 2: 02 món Hoàng Kim Môn Phái nhận tại NPC Hỗ Trợ Tân Thủ (sau khi TS1) cho mỗi loại võ công (Nhận 01 lần. Thuộc tính trang bị là ngẫu nhiên).

+ HKMP loại 3: Các món Hoàng Kim Môn Phái còn lại, có được khi tham gia săn Boss Đại HKMP (Vật phẩm rớt là random – Thuộc tính trang bị là ngẫu nhiên – Xác suất rớt cao >50%).

+ HKMP loại 4: Các món Hoàng Kim Môn Phái (hiếm hơn) còn lại, có được khi hạ Boss Đại HKMP triệu hồi từ Lệnh Bài Khiêu Chiến Hoàng Kim (Vật phẩm rớt là random – Thuộc tính trang bị là ngẫu nhiên – Xác suất rớt cao >50%).

Chưởng quản kính bút!